Kernzin

De ergotherapeut handelt op een integere en verantwoorde manier en werkt aan de eigen professionele ontwikkeling en aan ontwikkeling van de beroepspraktijk, om een goede kwaliteit van de ergotherapeutische zorg en dienstverlening te bieden.

Beschrijving

Je werkt op een integere en ethische manier met cliënten en hun naasten, gemeenschappen en organisaties en met professionals en andere betrokkenen. In de therapeutische relatie creëer je veiligheid en ga je zorgvuldig om met je positie als deskundige. Je stemt je dienstverlening af op de vraag van de cliënt en op het beleid en de mogelijkheden van de organisatie.
Je handelt volgens de normen en waarden van het beroep zoals beschreven in de beroepscode. Je gebruikt beschikbare richtlijnen en houdt je aan de geldende wet- en regelgeving. Je stelt je transparant op en verantwoordt je over je werk. Je werkt binnen de grenzen van de eigen deskundigheid. Je bent positief kritisch naar je professioneel functioneren en neemt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling daarvan. Daarbij pas je doelbewust reflectie en feedback toe. Je werkt actief aan je duurzame inzetbaarheid.
Je kunt je visie op de kwaliteit van de ergotherapeutische zorg en dienstverlening verwoorden en de resultaten van de ergotherapie monitoren en toetsen aan relevante kwaliteitskaders. Waar dat nodig is, verbeter je systematisch de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.
Als lid van de beroepsgroep draag je bij aan de profilering en professionalisering van ergotherapie.

Kenmerkende handelingen

De ergotherapeut:

  • handelt in overeenstemming met de beroepscode;
  • presenteert en gedraagt zich op een manier die past in de context;
  • werkt georganiseerd en volgens planning en komt afspraken na;
  • verwijst door naar andere professionals als de grens van de eigen deskundigheid bereikt is, of als op grond van eigen normen en waarden de professionele relatie in het geding is;
  • reflecteert op eigen handelen en de resultaten daarvan door zorgvuldig professioneel redeneren over inhoudelijke, procesmatige en ethische keuzes, en verantwoordt zich hierover;
  • monitort, toetst en – indien nodig – verbetert methodisch de kwaliteit van het procesmatig handelen door gebruik te maken van intervisie, intercollegiaal overleg of een andere methode;
  • houdt nationale en internationale ontwikkelingen in de ergotherapie bij;
  • ontwikkelt de eigen deskundigheid planmatig, onder meer door (internationale) vakliteratuur te lezen, (internationale) scholing te volgen en deel te nemen aan congressen en/of supervisie;
  • bewaakt het eigen professionele belang in de organisatie en weegt dit af tegen het belang van de organisatie;
  • profileert de unieke eigenschappen van ergotherapeutische diensten en laat zien waar het beroep voor staat.

Methodische stappen

Integer en ethisch verantwoord handelen

Handelen volgens afgesproken normen

Reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen

Plannen en uitvoeren van verbeteracties

Evalueren

Leven lang leren

Verhaal van een ergotherapeut in de eerste lijn:

‘Steeds betere kwaliteit’

Het team van onze ergotherapiepraktijk bestaat uit twaalf ergotherapeuten, van wie er twee praktijkhouder zijn. We hebben allemaal verschillende deskundigheden.
In het wekelijkse teamoverleg is al enkele malen ter sprake gekomen dat er knelpunten zijn in de manier waarop de praktijkhouders ons cliënten toewijzen. Regelmatig worden cliënten ingepland bij iemand die daarvoor niet de juiste deskundigheid heeft. Cliënten beklagen zich soms over de langere wachttijd tussen de aanmelding en de start van de ergotherapie dan op de website vermeld staat. Bovendien wordt bij ziekte of vakantie van een ergotherapeut de behandeling onderbroken.
Iedereen wil graag deze knelpunten in doelmatigheid en continuïteit aanpakken.
Aan de vierdejaarsstudent ergotherapie die nu stageloopt, wordt gevraagd om volgens de kwaliteitscirkel van Deming in overleg met het team een verbeterplan te maken voor het proces van toewijzing van cliënten. Zij zoekt eerst goed met hen uit wat de oorzaken zijn van de knelpunten en geeft die weer in een visgraatdiagram. Daarna kan het team criteria voor een goed proces bepalen en acties om volgens deze criteria te gaan werken. Er wordt afgesproken om na 6 maanden te evalueren of de kwaliteit van het proces van toewijzing is verbeterd en nu voldoet.

Verhaal van een ergotherapeut in een woonzorgcentrum:

‘Kennis en vaardigheden uitbreiden’

In ons woonzorgcentrum, en in de eerste lijn waar we vanuit het centrum ook werken, zien wij steeds vaker oudere cliënten met een migrantenachtergrond, die dementerend zijn. In het gesprek met hun partners of kinderen merk ik dat deze lang niet altijd weten wat dementie is en dat ze het moeilijk vinden er open over te praten. Ik heb mij gerealiseerd dat mijn kennis over de beleving van dementie in niet-Westerse culturen echt beperkt is. Dat maakt dat ik mij in mijn werk met deze doelgroep vaak onzeker voel.
Op websites voor zorgverleners heb ik al veel informatie gevonden over vraaggericht werken met deze doelgroep en hun mantelzorgers. Ook zijn gesprekken met partners en kinderen van deze groep dementerende ouderen leerzaam. Toch heb ik de behoefte om vooral mijn gespreksvaardigheden met deze groep uit te breiden. Met mijn leidinggevende heb ik afgesproken dat ik op zoek ga naar een geschikte training en dat ik die dan kan volgen. Daarna zal ik hierover graag een workshop aan mijn collega’s geven. Het gaat ons immers allemaal aan!

Verhaal van een ergotherapeut in de revalidatie:

‘Steeds beter in mijn vak’

Op het moment zijn er bij ons heel wat cliënten, die kampen met de gevolgen van COVID-19, in revalidatiedagbehandeling. We denken dat een groepsgewijze aanpak zinvol is, waarin het uitwisselen van ervaringen en van elkaar leren centraal staan. Bovendien zou het werken met groepen voor ons efficiënt zijn, nu er zoveel mensen op de wachtlijst staan.
Op het jaarcongres Ergotherapie heb ik een workshop gevolgd over groepsbehandeling voor cliënten met Long-COVID: boeiende informatie en goede gesprekken met ergotherapeuten uit allerlei werkvelden. De workshop heeft mij bruikbare inzichten voor mijn eigen werk opgeleverd. En door mijn deelname aan dit jaarcongres kan ik weer accreditatiepunten toevoegen aan mijn herregistratie in het Kwaliteitsregister.

Zodra je je diploma ergotherapie hebt, kun je je inschrijven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Met je herregistratie eens per vijf jaar toon je aan te voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid. Je maakt zichtbaar dat je werkt volgens de laatste inzichten en ontwikkelingen in de ergotherapie.

Bron: Kwaliteitsregister Paramedici