Kernzin

De ergotherapeut speelt in op veranderende vragen en behoeften uit de maatschappij met betrekking tot het dagelijks handelen en de participatie van cliënten, gemeenschappen en organisaties en benut kansen, om ergotherapie uit te oefenen en te positioneren.

Beschrijving

Je toont een initiatiefrijke en ondernemende houding. Je signaleert de mogelijkheden van ergotherapie in bestaande situaties en in de veranderende zorgpraktijk waar complexe zorgvragen toenemen. Als ergotherapeut speel je in op veranderende vragen of behoeften van cliënten, gemeenschappen of organisaties met betrekking tot het dagelijks handelen en de participatie in de samenleving. Je ziet en benut kansen om ergotherapie daarin te positioneren en profileren. Je kunt kansen en bedreigingen analyseren om de positie van ergotherapie te bepalen, gericht op de toekomst.
Je bent je bewust hoe je je ergotherapeutische expertise in kunt zetten voor maatschappelijke vragen over dagelijks handelen en participatie en je kunt de opbrengsten of waarde van ergotherapie zichtbaar maken bij cliënten, verwijzers en financiers.
Je organiseert je werk doelmatig, en zet middelen en materialen passend in om de continuïteit van ergotherapie in de organisatie te waarborgen. Daarnaast houd je een administratie bij over wat je doet en zorg je voor beheer en onderhoud van middelen en materialen. Je handelt hierbij volgens geldend beleid en regelgeving. Je bent bekend met de financiering van ergotherapie en wat dit betekent voor je taken en verantwoording.

Kenmerkende handelingen

De ergotherapeut:

  • toont een ondernemende houding en is toekomstgericht: neemt initiatief, doet voorstellen en durft kansen te grijpen;
  • signaleert veranderingen in de zorgpraktijk en veranderende vragen en behoeften van cliënten, gemeenschappen of organisaties met betrekking tot dagelijks handelen en participatie;
  • benut kansen voor ergotherapie en neemt initiatieven om nieuwe doelgroepen te benaderen en/of nieuwe diensten aan te bieden en maakt daarbij afwegingen over het maatschappelijk belang;
  • profileert het beroep in contact met andere professionals en organisaties;
  • werkt resultaatgericht en maakt de resultaten en toegevoegde waarde van ergotherapie zichtbaar voor cliënten, verwijzers en financiers;
  • toont een zakelijke benadering: is zich bewust van kosten en bekostiging van ergotherapie, weegt de kosten af tegen de resultaten, kan werken met budgetten;
  • organiseert het eigen werk efficiënt, en gebruikt middelen en materialen op een verantwoorde en duurzame manier;
  • voert een administratie volgens de richtlijnen van de organisatie en de beroepsgroep, met gebruik van informatietechnologie;
  • bouwt (inter)professionele netwerken en samenwerkingsrelaties op binnen en buiten de organisatie, en onderhoudt deze.

Methodische stappen

Een ondernemende houding tonen

Kennis en inzicht verwerven in doelgroepen en wat ergotherapie hen op kan leveren

Veranderende zorgvragen of maatschappelijke vragen, behoeften en kansen herkennen

Vragen, behoeften en kansen inventariseren en analyseren, en deze vertalen naar diensten

Ergotherapie positioneren en profileren

Werkzaamheden, resultaten en afspraken vastleggen

Samenwerkingsrelaties en netwerken opbouwen en onderhouden

Verhaal van een ergotherapeut in een eerstelijnspraktijk:

‘In actie’

Ik run samen met een collega een ergotherapiepraktijk in de randstad. We zien voornamelijk mensen met chronische aandoeningen en niet-aangeboren hersenletsel. Op dit moment merken wij en ook andere collega’s uit de eerste lijn grote veranderingen wat betreft cliënten met chronische aandoeningen. Wij werken hard, maar hun aantal neemt toe en ik ben bang dat er een wachtlijst gaat ontstaan. Bij mij, als ondernemer, gaan allemaal alarmbellen af bij zo’n verandering.
Voor mij is ondernemen niet persé naar de details kijken, maar het grotere plaatje kunnen zien met het oog op de toekomst. Vragen stellen hierover maar daarna gelijk aan de slag, IN ACTIE! Wij hebben een belangrijke rol in de gezondheidszorg en moeten op dit soort veranderingen anticiperen. Voor mij betekent dit dat ik op zoek ga naar nieuwe samenwerkingen, in gesprek ga met verschillende disciplines uit eerste en tweede lijn over hoe zij hiermee omgaan. Nieuwe cursussen en opleidingen volgen hoort hier ook bij. Ik investeer in mijn eigen ontwikkeling. Zo probeer ik als ondernemende ergotherapeut het juiste te kunnen bieden bij de hulpvragen van mijn cliënten.

Bron: Rijncoepel.nl

Verhaal van een ergotherapeut met een eigen praktijk:

‘Investeren om gesprekspartner te worden’

In Amsterdam hebben alle disciplines monodisciplinair een stedelijk overleg. Dat heb ik twaalf jaar geleden voor ergotherapie opgezet. We kijken wat er speelt in de stad en hoe we ergotherapie daar kenbaar kunnen maken. Het doel is om eraan bij te dragen dat mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen. Dat is ook het doel van de gemeente en we willen daarom laten zien wat ergotherapie daaraan kan bijdragen. De gemeente heeft daar helaas geen financiering voor over.
Zes jaar geleden hebben we ons samen met fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek en logopedie georganiseerd in het Amsterdams Paramedisch Platform, zodat we wel een gesprekspartner zijn voor de gemeente en verzekeraars. Nu zijn we bezig met een website, om vindbaar te zijn. Dat vergt een hele organisatie en veel tijd. Omdat we als praktijk behoorlijk gegroeid zijn, kunnen we dat wel investeren. En we vinden het belangrijk voor de toekomst van ons beroep.

Verhaal van een gebruiker:

‘Een lichtgevende blindenstok’

Ik ben slechtziend en maak gebruik van een blindenstok. Nadat ik door een auto ben aangereden in het donker zet ik me in voor het ontwikkelen van een lichtgevende blindenstok (‘LightupCane’). Dit heb ik gedaan samen met studenten van verschillende opleidingen, waaronder ergotherapie, en in samenwerking met een lector.
Het bedrijfsmatig produceren van de stokken is echter een enorme uitdaging. Het gaat om een relatief kleine markt, en niemand waagt zich aan de ontwikkelkosten. En mijn doel is dat voor 2025 30% van de mensen met een visuele beperking de lichtgevende blindenstok gebruikt.
Om meer inzicht te krijgen in de markt en de behoefte aan een lichtgevende blindenstok, is vanuit een lectoraat een subsidie aangevraagd om in een pilotstudie en haalbaarheidsonderzoek de Europese markt inzichtelijk te maken, distributiekanalen na te gaan en het business ontwerp te maken. De subsidie is toegekend, zodat deze volgende stap gemaakt kan worden.
Ik draag zelf zoveel mogelijk bij aan het promoten van dit product, en hoop dat de lichtgevende stok snel voor iedereen te verkrijgen is. Om de ontwikkeling te bekostigen is ook een crowdfundingsactie opgezet. (Light-Up Cane – Light-Up Cane: voor iedereen! (lightupcane.nl)